Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.purmo.sklep.pl

 1. Informacje ogólnePoniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

  Przez dane osobowe rozumie się informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:MW Systemy Grzewcze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra, KRS 0000364096, NIP 9291828718, REGON 080451080.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi (ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych oraz aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniach w następujący sposób:- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  – Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub obsługi procesu realizacji zamówienia, a także w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z uwzględnieniem poniższym wyjątków.W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta posiada również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które wpłynąć może rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój jego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Administrator informować będzie w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez serwis purmo.sklep.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 4. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.Okres  przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  W razie wątpliwości do powyższych  zapisów  polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT